Regulamin sklepu internetowego www.bednarek.sklep.pl

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:
Agnieszka Badurak, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 6251018696, REGON
272396754 oraz Leonard Bednarek prowadzący działalność pod numerem NIP 6251162861 i REGON
273725591 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U S.C. „Bednarek”
MATERIAŁY REMONTOWO BUDOWLANE z siedzibą w Będzinie, pod adresem: ul. Barlickiego 57,
42-506 Będzin o numerze NIP: 6252269147, REGON: 240000356 wpisaną do CEIDG (Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. 

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.bednarek.sklep.pl prowadzony jest przez
Agnieszkę Badurak oraz Leonarda Bednarek, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod
nazwą F.H.U.s.c. „Bednarek” MATERIAŁY REMONTOWO BUDOWLANE – szczegółowe
informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na
odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji
warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy
pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz
udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości
powołania się na niego w razie potrzeby.

5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks
dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl/

7) Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z
zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

8) Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową.

10) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez
Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi,
za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera
żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

11) Przedmiotem działalności sklepu internetowego bednarek.sklep.pl jest sprzedaż detaliczna
materiałów budowlanych za pośrednictwem sieci Internet.

12) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r
o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

13) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II. DEFINICJE

1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie
się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku
jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów
Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.bednarek.sklep.pl

6) SPRZEDAWCA – Agnieszka Badurak, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP
6251018696, REGON 272396754 oraz Leonard Bednarek prowadzący działalność pod numerem
NIP 6251162861 i REGON 273725591 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą
F.H.U S.C. „Bednarek” MATERIAŁY REMONTOWO BUDOWLANE z siedzibą w Będzinie,
pod adresem: ul. Barlickiego 57, 42-506 Będzin o numerze NIP: 6252269147, REGON:
240000356 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

7) USŁUGODAWCA - Agnieszka Badurak, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP
6251018696, REGON 272396754 oraz Leonard Bednarek prowadzący działalność pod numerem
NIP 6251162861 i REGON 273725591 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą
F.H.U S.C. „Bednarek” MATERIAŁY REMONTOWO BUDOWLANE z siedzibą w Będzinie,
pod adresem: ul. Barlickiego 57, 42-506 Będzin o numerze NIP: 6252269147, REGON:
240000356 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
internetowego, mailowo, telefonicznie, listownie, fax-em, poprzez formularz zamówienia

9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
mailowo, telefonicznie, listownie, fax-em, poprzez formularz zamówienia w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za
pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia;

12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta
zawarcia umowy sprzedaży;

13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i
zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów
sprzedaży;

15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie
internetowym;

16) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu internetowego;

17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

18) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych
ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie
internetowej formy płatności;

19) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez
Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy
dostawy;

20) DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań
Kupującego;

21) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza
odstąpienia od umowy;
22) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie
obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez
Sprzedawcę;

23) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca
opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający
Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

24) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu
późniejszego ich zakupu;

25) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym
zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

26) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona
do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

27) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy
wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące
adresami do korespondencji;

28) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego
produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w
zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez
Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez
Sprzedawcę form dostawy produktu;

29) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie
określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w
Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej
możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie
Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych
na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do
elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych,
które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne;

30) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny
umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza,
bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

31) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umożliwiające transmisję;

32) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III. REJESTRACJA

1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji
znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące
dane:

a) Adres e-mail

Następnie należy kliknąć przycisk Zarejestruj i uzupełnić w kolejnym etapie poniższe
dane:

b) Wybór płci

c) Imię

d) Nazwisko

e) Adres e-mail ( celem potwierdzenia)

f) Hasło

g) Data urodzenia * nie jest obowiązkowe jej podanie

W chwili zakładania Konta Użytkownik ma możliwość zapisania się do Newslettera.

4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie
utworzone Konto Użytkownika.

5) Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik podaje swoje osobiste informacje, związane i niezbędne do
realizacji zamówienia, tj: dane adresowe, nazwa firmy, numery telefonów.

6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,
Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z
rzeczywistością.

7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po
rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu
o tym Sklepu.

IV. ZAMÓWIENIA

1) Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę
internetową www.bednarek.sklep.pl i fax, mailowo na biuro@bednarek.sklep.pl oraz telefonicznie
pod numerem (32) 363-46-05 w godzinach 8:00-17:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00.

2) Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 17:00.

3) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

4) Do zamówionego towaru sklep wystawia paragon, a na życzenie Klienta Fakturę VAT.

5) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

6) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez
Klienta. Zapis nie dotyczy produktów, które na stronie posiadają cenę „0 zł”. Informacja ta
oznacza, że produkt musi zostać sprawdzony – zweryfikowana dostępność oraz cena – produkty te
sprowadzane są na zamówienie, nie znajdują się w stałym asortymencie sklepu. Po uzyskaniu
wszystkich informacji Sklep powiadamia Kupującego drogą e-mail o cenie, dostępności oraz
innych właściwościach towarów. Kupujący w przypadku zaakceptowania informacji
przedstawianych przez Sklep potwierdza drogą e-mail warunki umowy i w tej chwili zostaje
zawarta umowa pomiędzy Stronami.

7) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie
poprzez stronę internetową. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu
internetowego bez uprzedniej Rejestracji.

8) W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza
kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

9) „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
wartości zamówienia.

10) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” produkty oraz dokonać wyboru
formy zamówienia: za pośrednictwem Konta lub korzystając z tzw. szybkich zakupów.

11) W przypadku wyboru tzw. szybkich zakupów należy wskazać: adres e-mail, wybór płci, imię,
nazwisko, oraz uzupełnić dane adresowe, numer telefonu. Klient może również wskazać datę
urodzenia, co jednak nie jest obowiązkowe.

12) W przypadku wyboru zakupów za pośrednictwem Konta, należy się zalogować.

13) W każdym z przypadków Kupujący ma możliwość wskazania wiadomości/komentarza do
zamówienia.

14) Końcowym etapem składania zamówienia jest wybór formy dostawy. Sklep umożliwia
dostarczenie Kupującemu produktu lub odbiór osobisty przez Kupującego. W przypadku wyboru
przez Kupującego dostarczenia produktu do Kupującego cena oraz proponowana forma dostawy
przedstawiane są przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Kupującego, w oddzielnym e-mailu
lub telefonicznie. Każdorazowo w przypadku ustaleń telefonicznych, są one dodatkowo
potwierdzane poprzez e-mail.

15) Kupujący, w przypadku akceptacji proponowanych warunków dostawy przez Sprzedawcę
otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.

16) W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego produktu umowa zostaje zawarta w
momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Kupującego do realizacji.

17) Końcowym etapem przed złożeniem zamówienia po wypełnieniu danych adresowych i dokonania
wyboru o którym mowa powyżej w celu wysłania zgłoszenia o złożeniu zamówienia należy
wybrać przycisk „ potwierdź wprowadzone zamówienie”. W przypadku zamówień produktów o widniejącej cenie
„0zł” do zamówienia dochodzi w chwili potwierdzenia warunków realizacji zamówienia poprzez
dwie Strony. Przycisk „zamawiam i płacę” jest więc w tej sytuacji zobowiązaniem do zapłaty
wyłącznie w sytuacji, gdy Strony w ramach indywidualnych ustaleń zawrą pomiędzy sobą umowę.

18) Sklep realizuje sprzedaż na indywidualne zamówienie Kupującego jak również na gotowe
produkty.

19) W przypadku sprzedaży towaru na indywidualne zamówienie, produkt dostosowywany jest
indywidualnie do potrzeb zamawiającego, a co za tym idzie, prawo odstąpienia od umowy w tych
przypadkach nie przysługuje.

20) Produkty sprzedawane na indywidualne zamówienie określone są szczegółowo poniżej.
21) Zamówieniami indywidualnymi są: tynki elewacyjne, farby elewacyjne oraz styropian.

22) Tynki elewacyjne oraz farby elewacyjne to produkty tworzone zgodnie z recepturą i zamówieniem
klienta. W skład tynków elewacyjnych oraz farb elewacyjnych wchodzi druk recepturowy na który
składają się określone przez Kupującego barwniki. Tynk oraz farba zostają wytworzone z
połączenia substancji, o określonych przez Kupującego właściwościach i nie jest możliwym
dopasowanie uzyskanego tynku lub farby do innego Kupującego. To produkty tworzone na
specjalne zamówienie, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta oraz służące
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

23) Do zamówień związanych ściśle z osobą Kupującego, o charakterze indywidualnie określonym
przez Kupującego należą również zamówienia styropianów. Kupujący zamawiając towar określa w
sposób indywidualny grubość zamawianego przez siebie styropianu. Styropian jest wycinany dla
Kupującego. Dodatkowo styropian może podlegać frezowaniu, aby nadać mu formę określoną
przez Kupującego w składanym zamówieniu.

24) Zamówienia o których mowa powyżej, nie podlegają prawu do odstąpienia od Umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

25) Zdanie powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za sprzedane produkty z tytułu
rękojmi.

26) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać
zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

27) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru
przesyłki przez Kupującego.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w
wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podawane
są oddzielnie, a ich wyliczenie następuje po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Na stronie
Sklepu, w koszyku, w informacji o wysyłce i dostawie widnieje cena 0 zł. Nie oznacza to jednak,
że wysyłka jest darmowa. Określenie kosztów dostawy jest możliwe wyłącznie po wysłaniu
zamówienia przez Kupującego, bowiem wyliczenie kosztów dostawy jest zależne od wielu
czynników a w szczególności ilości zamawianego towaru, czy jego wagi.

2) Po dokonaniu wyliczeń zamówienie jest potwierdzane z Kupującym i przedstawiane są mu koszta
dostawy. W przypadku akceptacji proponowanych warunków przez Sklep a zaakceptowanych
przez Kupującego, umowa zostaje zawarta i Sklep przystępuje do realizacji zamówienia na
warunkach określonych zamówieniem.

3) Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura
VAT.

4) Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy
na konto: 30 8438 0001 0012 3998 2043 0001
b) płatność gotówką – za pobraniem przy odbiorze

5) Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów
dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy poprzez akceptację warunków przekazanych
w korespondencji e-mail z Kupującym.

6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w
szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący
dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

7) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przekazywane są Kupującemu w potwierdzeniu
wiadomości o chęci złożenia zamówienia.

VI. REALIZACJA DOSTAWY

1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2) Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą przewoźnika zaproponowanego przez Sklep i
zaakceptowanego przez Kupującego.

3) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż proponowany sposób
dostawy produktu przez Sprzedawcę. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz
odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa
na Kupującym.

4) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę
przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po
złożeniu zamówienia.

5) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,
niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym
Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

6) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych
przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą
Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz
za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

7) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości
dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela
podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół.
Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu
odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie
transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w
jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 32 363 46 05 bądź na adres e-mail:
biuro@bednarek.sklep.pl

8) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany
do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu
realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i
niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 32 363 46 05 bądź na adres e-mail:
biuro@bednarek.sklep.pl

VII. REKLAMACJE - RĘKOJMIA

1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i
kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do
użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji
otrzymanej od Sprzedawcy.

9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu
wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu
spoczywa na Konsumencie.

10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady

11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,
Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania
rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności
towaru z Umową.

14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W
przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za
uzasadnione.

15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej
od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności,
na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do
zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo
w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową
wymaga nadmiernych kosztów.

19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy
demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia
wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do
dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego
zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości
przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów
demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej
rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi
z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie.
Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od
dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego
zakończenia prowadzonej mediacji.

27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument
dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w
którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się
prawomocna.

28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę
nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca
nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy,
kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów
w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz
kosztów procesy.

29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.

30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu
rękojmi.

31) Adresem reklamacyjnym jest: Agnieszka Badurak Leonard Bednarek F.H.U. s.c. “Bednarek”
MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE, ul. Barlickiego 57, 42-506 Będzin

VIII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w
dziale X Reklamacja – Rękojmia.

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w
dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego
produktu

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY PRODUKTÓW

1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
można wysłać drogą elektroniczną na adres:biuro@bednarek.sklep.pl bądź też listownie na adres:

Agnieszka Badurak Leonard Bednarek F.H.U. s.c. “Bednarek”
MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE
ul. Barlickiego 57
42-506 Będzin

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod
adresem www.bednarek.sklep.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie
informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu
od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy
Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz
koszt.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących
przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób
wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz
charakteru produktu.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za
zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa
odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od Umowy;

X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.bednarek.sklep.pl następujące Usługi Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
c) Newsletter

2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie
internetowym oraz świadczeniu usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.

4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia
poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet
Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w
wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8
lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie
zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania
lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji
handlowej.

7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za
pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej: biuro@bednarek.sklep.pl lub pisemnie na adres: Agnieszka Badurak Leonard
Bednarek F.H.U. s.c. “Bednarek” MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE, ul. Barlickiego
57, 42-506 Będzin. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o
świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@bednarek.sklep.pl lub pisemnie na adres: Agnieszka Badurak Leonard Bednarek
F.H.U. s.c. “Bednarek” MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE, ul. Barlickiego 57, 42-506
Będzin.

9) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w
przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności
gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do
zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po
upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o
świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez
Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania Umowy.

12) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel
sklepu.

2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w
szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.
jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych
osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub
niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za
pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim
własnych produktów.

6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej
staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka
Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta,
usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży
przechowywanym na potrzeby fiskalne.

9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania
dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu
rejestracyjnego na stronie
d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta
zamówień

11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/E-mail/Ulica i nr domu/Kod
pocztowy/Miasto/Województwo/Nr telefonu/Nazwa firmy/NIP

12. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak
również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres:

biuro@bednarek.sklep.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy:
Agnieszka Badurak Leonard Bednarek F.H.U. s.c.
“Bednarek” MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE
ul. Barlickiego 57
42-506 Będzin

XII. POLITYKA COOKIES

1. Sklep internetowy www.bednarek.sklep.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia
informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika
na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje
na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.

4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego
wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

5. Sklep internetowy zbiera pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.
6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie
sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta
ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do
strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP

8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych
osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie
do dostępu do danych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem
ich wejścia w życie.

2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane
zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w
Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w
rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w
rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Sklepu.

5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 32 363 46 05
b) fax: 32 760 24 14
c) e-mail: biuro@bednarek.sklep.pl
d) pisemnie na adres: Agnieszka Badurak Leonard Bednarek F.H.U. s.c. “Bednarek”
MATERIAŁY REMONTOWO-BUDOWLANE, ul. Barlickiego 57, 42-506 Będzin

6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego

7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub
zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

8) Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.bednarek.sklep.pl oraz
wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają
ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest
zabronione.

9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

XIV. PLIKI / ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1) Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 w formacie pdf - kliknij i pobierz

2) Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w formacie pdf - kliknij i pobierz

3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formacie pdf - kliknij i pobierz

4) Protokół reklamacyjny w formacie pdf - kliknij i pobierz

http://bednarek.sklep.pl

Powrót do góry